Arbeidsmediation

Werkgeluk ligt ten grondslag aan een goede werkrelatie. Bij een conflict is het werkgeluk van de werkgever en/of de werknemer verstoord. Tijdens arbeidsmediation is werkgeluk voor beide partijen altijd het einddoel. Wat zijn de wensen van de werkgever en wat wil de werknemer?

Er is al sprake van een conflict wanneer een van de twee partijen de onenigheid binnen de grenzen van de arbeidsorganisatie onderkent. Bij een zakelijk conflict zijn de verhoudingen verstoord of is er een conflict op het gebied van arbeidsinhoud, -omstandigheden of -voorwaarden. Een arbeidsmediator kan de weg naar het punt van conflict in beeld brengen. Waarom komen jullie er niet meer uit?

Onpartijdige gespreksleider

Miscommunicatie ligt vaak ten grondslag aan een conflict. Een vereiste bij arbeidsmediation is de wil om er onderling uit te komen, ongeacht de uitkomst. De werkwijze van mediation is daarmee constructief. Als onafhankelijke en neutrale gespreksleider breng ik duidelijkheid en structuur aan in de zakelijke relatie. Arbeidsmediation is effectief en voorkomt eindeloze juridische procedures tussen werknemer en werkgever. Daarnaast is arbeidsmediation vaak goedkoper dan het inzetten van een advocaat, waar vechten om het eigen gelijk centraal staat. Mijn uitgangspunt is dat er voor elke partij een bevredigende oplossing ligt.

Vier pijlers voor arbeidsmediation

Bij arbeidsmediation spelen vier belangrijke aspecten een rol, te weten: onpartijdigheid (neutraliteit), vrijwilligheid, commitment (inzet) en geheimhouding. Vrijwilligheid houdt hierbij in dat beide partijen meedoen uit vrije wil, zonder dat de baan in kwestie hiervan afhankelijk is. Daarnaast heeft mediation alleen zin wanneer beide partijen inzet tonen om een oplossing te zoeken. De bereidheid van beiden om te praten, te luisteren en concessies te doen is daarom een vereiste. In drie gesprekken, waaronder een gesprek in teamverband, werken we samen toe naar een oplossing die voor beide partijen werkt. Met als leidende vraag: wat is reëel, billijk, eerlijk?

Verschil tussen vrijblijvende en bindende afspraken

De concrete afspraken die jullie tijdens arbeidsmediation maken, zijn voornemens die ik meestal vastleg in een mail of verslag. Dit verslag is vanwege de geldende geheimhouding niet juridisch bindend. In zekere zin zijn dit vrijblijvende afspraken. Wanneer beide partijen bindende afspraken willen maken, leg ik deze afspraken vast in een contract, dat werkgever en werknemer beiden ondertekenen. In sommige gevallen eindigt mediation in een beëindiging van het dienstverband, ook wel exit mediation genoemd.

Mogelijke uitkomsten arbeidsmediation

Afhankelijk van de wensen van zowel werkgever als werknemer, werken we tijdens een arbeidsmediation traject toe naar de mogelijke terugkeer van de medewerker in zijn of haar functie, een andere functie of een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. In het laatste geval wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt en ondertekend. Wanneer re-integratie mogelijk is, worden er afspraken opgesteld.

Op zoek naar een passende oplossing?

Ik geloof dat arbeidsmediation alleen werkt wanneer beide partijen hun kant van het verhaal kunnen vertellen én kunnen luisteren. Ben jij klaar om gezamenlijk op zoek te gaan naar een oplossing, wat die oplossing ook is? Maak dan een vrijblijvende afspraak voor arbeidsmediation.

Cases

Verzuim door een sluimerend conflict

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing waarbij werkgever en werknemer, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het arbeidsconflict oplossen. De mediator is onafhankelijk, neutraal en is geen rechter die besluiten neemt. Partijen hebben dus zelf inspraak in de oplossing. 

Lees meer
+31 6 52 04 38 11