Disclaimer

Eenmanszaak AD-Advies, met KvK-nummer  86540068, hierna “AD-Advies” wil u hartelijk welkom heten op www.ad-advies.nl  Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. AD-Advies kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door AD-Advies nauwkeurig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. AD-Advies zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. AD-Advies is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door AD-Advies verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en AD-Advies tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort AD-Advies dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar alfons@ad-advies.nl

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele-eigendomsrechten van AD-Advies of die van licentiegevers. AD-Advies behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via alfons@ad-advies.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat AD-Advies per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat AD-Advies weten via alfons@ad-advies.nl  Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat AD-Advies verplicht is tot enige schadevergoeding.

AD-Advies behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

+31 6 52 04 38 11