Privacyverklaring

Definities

Verantwoordelijke: Opdrachtnemer, hierin benoems als zijnde AD-Advies

Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heft, zoals bedoeld in artikel 4 sub 1 AVG

Verwerker: degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke persoonsgegevens bewerkt in de zin van artikel 4 sub 8 AVG

Derde: Ieder, niet is de Betrekkene, de Verantwoordelijke, de Verwerker, of enig persoon die onder rechtststreeks gezag van de Verantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken

Verwerken van Persoonsgegevens: het uitvoeren van een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals gedefineerd in artikel 4 sub 2 AVG

Autoriteit Persoonsgegevens (AP): de organisatie als bedoeld in Artikel 6 UItvoeringswet AVG
Datalek of beveiligingslek: Inbreuk in verband met persoonsgegevens, zoals bedoel in artikel 4 sub 12 AVG

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Scheemda, postbus 17 9679 ZG, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86540068 en draagt de naam AD-Advies en maakt gebruik van de website www.ad-advies.nl  Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via alfons@ad-advies.nl  en telefonisch via 06-52043811.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op  08-06-2022.

Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. Gezondheids/verzuimgegevens (bijvoorbeeld 1e ziektedag, Functionele Mogelijkheden Lijst, spreekuurverslagen (lekenverslagen) resultaten van het Arbeidsdeskundig Onderzoek. De Verwerking van Gezondheidsgegevens geniet specifieke aandacht. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden voor zover dat noodzakelijk is indien hier een wettelijke grondslag voor bestaat zoals re-integratie of begeleiding in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het kunnen doen van arbeidsdeskundig onderzoek, of loonwaarde bepaling of arbeidsmediation. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 2 jaar opgeslagen. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgronden ten grondslag:

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat  AD Advies de opdracht niet kan aannemen of uitvoeren.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies (functionele en analytische) gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Hiervoor wordt Google GA4 gebruikt. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar alfons@ad-advies.nl of telefonisch via  06-52043811.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan  alfons@ad-advies.nl 

Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben of waardoor gegevens verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens bestaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om het hacken van digitale systemen van AD-Advies waarbij persoonsgegevens worden gestolen, maar ook om een gestolen laptop waarop persoonsgegevens staan.

Alle organisaties in Nederland zijn verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)als daaruit risico voortvloeit voor de betrokkenen. Indien een datalek voorkomt bij of middels AD Advies, dan zal AD Advies benadeelde(n) van het datalek hierover informeren als er een kans bestaat op ernstig nadelige gevolgen voor hen. De AP is de toezichthouder op het gebied van privacy.

Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan bij AD Advies via alfons@advies.nl 

Mocht er een datalek zijn dan is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd wordt nagegaan welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende perso(o)n(en) mogelijk gedupeerd is/zijn door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelde(n) geschonden is/zijn, dan wordt het datalek gemeld bij de AP. Ook word(t)en benadeelde(n) in de regel geïnformeerd en word(t)en ondersteuning verleend om voor de benadeelde(n) het risico op schade uit het datalek te minimaliseren. 

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn over de dienstverlening van AD-Advies dan kunt u een klacht indienen via alfons@ad-advies.nl

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

+31 6 52 04 38 11