Loonwaarde expertise

Re-integreren in een nieuwe functie

Loonwaarde expertise gaat niet over beperkingen en mogelijkheden in werk. Het loonwaardeonderzoek is het best passend wanneer de medewerker door ziekte of gebrek (ten gevolge van ziekte) de functie niet meer in volledigheid zoals voorheen kan uitvoeren maar wel aangepaste taken of werkzaamheden kan doen.

Een loonwaardebepaling wordt uitgevoerd door een gecertificeerd loonwaarde expert. In het onderzoek worden inzetbaarheid, kwaliteit van het uitgevoerde werk en werktempo van de medewerker systematisch in kaart gebracht. Het onderzoek levert dermate inzichten en adviezen voor werknemer en werkgever. Na het onderzoek is helder in hoeverre de werknemer de aangepaste werkzaamheden nog kan uitvoeren en welke waarde deze aangepaste werkzaamheden hebben ten opzichte van niet aangepast werk.
De onderstaande casus is een voorbeeld van loonwaarde expertise.


Lesgeven als onderdeel van leven

Ina werkt als docent op een grote scholengemeenschap en ziet lesgeven als een prachtig onderdeel van haar leven. Door omstandigheden is zij uitgevallen in haar functie en er heeft een arbeidsdeskundig onderzoek plaatsgevonden. Uitkomst hiervan is dat haar huidige functie als docent niet meer verenigbaar is met haar beperkingen, welke door de bedrijfsarts geprognotiseerd zijn als blijvend.

Een aangepaste functie op school

Binnen de scholengemeenschap is er volgens de loonwaarde-expert een passende functie als leerlingbegeleider, echter is het mogelijk dat in de volledige uitvoering van de taken in deze functie niet 100% passend zijn, gezien de geduide beperkingen van de bedrijfsarts. Het salaris van een leerlingbegeleider is financieel ongeveer 20% lager gewaardeerd dan die van docent.

Samen de nieuwe functie invullen | Waarde van nieuw werk

De werkgever staat open om Ina te laten re-integreren in de mogelijke nieuwe functie om zo samen met Ina te onderzoeken welke taken van de functie van leerlingbegeleider passend zijn. Ina blijft ziek voor haar eigen werk en het dossier (met daarin de uitkomsten van de loonwaarde-expertise) zal bij einde wachttijd WIA (na 2 jaar) aan het UWV ter beoordeling worden aangeboden voor een claim-beoordeling.
Het loonwaarde-onderzoek wordt voor Ina voor de nieuwe functie van leerlingbegeleider ingezet om de daadwerkelijk vast te stellen wat het loon zal moeten zijn ten opzichte van de mogelijk verminderde prestatie in de gehele functie van leerlingbegeleider.

Reële verwachtingen

De loonwaarde-expert heeft in een voorgesprek aan Ina uitgelegd wat het doel van loonwaarde-expertise is: objectief vaststellen wat de arbeidsprestatie is, welke leidt tot een reële verwachting van de uitvoering van bepaalde taken van de functie en de hierbij passende beloning. Ina is hier blij mee, ze wil graag voor de scholengemeenschap blijven werken en wil graag een reële verwachting waarmaken in de nieuwe functie zonder hierdoor weer in een situatie tot uitval te komen.

Reële arbeidsvermogen

De werkgever kan, door de loonwaarde expertise, de taken optimaal afstemmen op het reële arbeidsvermogen van Ina. Dit komt de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever ten goede. Daarnaast heeft de werkgever meer mogelijkheden om ervaren werknemers te behouden.
Het resultaat van de re-integratie inspanning wordt voor het UWV transparant, door gebruikmaking van loonwaarde-expertise in spoor 1. Dit is belangrijk voor de beoordeling van het dossier WIA door UWV. Hiermee wordt kans op loonsanctie verkleint.

+31 6 52 04 38 11