Loonwaarde expertise

Loonwaarde omvat de economische waarde van het werk dat iemand verricht. Wanneer een werknemer bij arbeidsongeschiktheid structureel minder kan toevoegen aan de organisatie dan voorheen, is inzicht in de consequenties van dit verzuim in te winnen via een objectief loonwaarde-onderzoek. Welke loonwaarde vertegenwoordigt deze medewerker nu?

Wat is het doel van loonwaarde-onderzoek?

Onderzoek naar loonwaarde is objectief en dit eerlijke oordeel schept helderheid tijdens de reïntegratieperiode van de werknemer en doet bovendien recht aan de persoon. Enkel de aspecten die een direct verband hebben met ziekte, gebrek of opgelopen letsel dienen als startpunt voor het loonwaarde-onderzoek. Deze aspecten worden door een bedrijfsarts geduid in het belastbaarheids- of beperkingenprofiel, waarna ik een profiel van de werknemer opstel. Tijdens het loonwaarde-onderzoek focus ik me vervolgens op de reëel te kunnen leveren arbeidsprestatie.

Loonwaarde-rapport

Loonwaarde-onderzoek resulteert altijd in een oordeel over de arbeidsprestatie en de loonwaarde, welk wordt vastgelegd in een rapport loonwaardebepaling. Hierin is verifieerbaar, inzichtelijk en toetsbaar gemotiveerd hoe tot een bepaalde loonwaarde is gekomen, binnen zowel het eerste onderzoek als de vervolgonderzoeken. Daarom vormen zo veel mogelijk relevante en concrete feiten en voorbeelden de basis voor mijn rapport.

Transparantie als startsein voor loon-waardeonderzoek

Voorafgaand aan het loonwaarde-onderzoek committeren werkgever en werknemer zich aan de uitkomst van het onderzoek, wat betekent dat zij de uitkomst zullen accepteren. Gedurende het gehele onderzoek blijven zij op de hoogte van de gegevens die aan de basis liggen van de uitkomst van het onderzoek. Op die manier borg ik dat het gehele proces op een transparante manier verloopt. Daarnaast vormen zowel werkgever, werknemer als arbeidsdeskundige zo een afgewogen mening en voeren we samen een gesprek over de geleverde arbeidsprestatie.

Wanneer biedt loonwaarde-onderzoek een uitkomst?

Voor zowel werkgever als werknemer biedt onderzoek naar loonwaarde belangrijke input, te weten in de volgende gevallen:
Werkgevers die op zoek zijn naar advies over loonwaarde na ziekte, een objectief oordeel over een passend salaris voor een nieuw gecreëerde functie of alternatieven nu de nieuw gecreëerde functie toch niet blijkt te passen.
Werknemers die willen weten wat hun loonwaarde is bij een nieuwe functie, het oneens zijn met hun werkgever over hun loonwaarde na ziekteverzuim of benieuwd zijn naar manieren om de loonwaarde van hun arbeid te verhogen.

Wie spelen een rol bij loonwaarde-onderzoek?

Het vaststellen van de hoogte van het salaris is een arbeidsrechtelijke zaak en komt tot stand tussen werkgever en werknemer. Een (letselschade) verzekeraar of de gemeente zijn vaak op de achtergrond actief. Daarnaast speelt de wet op het Wettelijk Minimum Loon (WML) een rol. Het onderzoek biedt een feitelijke basis voor het UWV in het beoordelen van de actuele mogelijkheden wat betreft re-integratie en dient als grondslag voor de verzuimverzekeraar.

Resultaten van re-integratie

Loonwaarde-onderzoek draagt bij aan het vaststellen van het resultaat en succes van de re-integratie in spoor 1. Een gerealiseerde loonwaarde van tenminste 65% van het oorspronkelijke loon wordt door het UWV beschouwd als succesvol. Bijkomende kosten van de werkgever kunnen meegenomen worden in de berekening, bijvoorbeeld kosten voor extra begeleiding of aanpassing op de werkplek.

Inclusieve arbeidsmarkt

In een inclusieve arbeidsmarkt kan iedereen meedoen en een volwaarde plek in de maatschappij vervullen. Om inclusiviteit te bevorderen zijn instrumenten als loonwaarde en daaraan gekoppelde loonkostensubsidie en loondispensatie ontwikkeld door de overheid. Deze instrumenten werken drempelverlagend voor werkgevers om iemand met een verminderd loonwaarde in dienst te nemen.

Loonwaarde Expertise in jouw organisatie?

Ben je op zoek naar Loonwaarde Expertise voor een medewerker binnen jouw organisatie of ben je zelf die werknemer? Maak dan een afspraak.

Cases

Re-integreren in een nieuwe functie

Loonwaarde expertise

Loonwaarde expertise gaat niet over beperkingen en mogelijkheden in werk. Het loonwaardeonderzoek is het best passend wanneer de medewerker door ziekte of gebrek (ten gevolge van ziekte) de functie niet meer in volledigheid zoals voorheen kan uitvoeren maar wel aangepaste taken of werkzaamheden kan doen.

Lees meer
+31 6 52 04 38 11