De aspecten van loonwaarde-onderzoek

Loonwaarde is de economische waarde van uitgevoerd werk. Bij arbeidsongeschiktheid of ziekte werkt loonwaarde-onderzoek toe naar objectieve weergave van de gevolgen van verzuim. Maar welke aspecten maken onderdeel uit van de loonwaarde-expertise? Je leest het in deze Raad & Daad.

Helderheid voor organisatie en werknemer

Loonwaarde-onderzoek schept duidelijkheid over de arbeidsprestatie en de gevolgen voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Met het onderzoek breng ik in kaart tegen welke resterende loonwaarde de medewerker nog aan het werk kan en welke financiële gevolgen aan blijvende beperking zijn verbonden. Daarmee helpt loonwaarde-onderzoek het bedrijf én de medewerker in het verkrijgen van helderheid in deze situatie.

Hoe wordt een loonwaarde-onderzoek uitgevoerd?

De belastbaarheid van de werknemer zoals vastgesteld door de bedrijfsarts (via een Functionele Mogelijkheden Lijst) dient als het uitgangspunt voor de analyse. In sommige gevallen overleg ik met de bedrijfsarts over de factoren die van invloed zijn op de loonwaarde. 

Voor een representatieve meting is het uitgangspunt voor de werknemer: minimaal drie maanden in eenzelfde functie en op de datum van het onderzoek een recent belastbaarheidsprofiel van liefst maximaal een maand oud. 

Een gesprek met een werknemer, leidinggevende en of HR-adviseur ligt ten grondslag aan het onderzoeken van de loonwaarde. Hierin bespreken we wat de aard, achtergronden en context van de werkzaamheden zijn. Aanvullend kunnen een werkplekonderzoek en een taak- en functieanalyse helpen om informatie te vergaren en een goed beeld te krijgen van de dagelijkse werkomstandigheden.

Hoe wordt loonwaarde gedefinieerd?

Loonwaarde-onderzoek werkt middels een uniforme methodiek toe naar een procentuele weergave van de arbeidsprestatie van de onderzochte medewerker t.o.v. “de gezonde gelijke” gedurende 8 uur per dag in dezelfde maatgevende functie. Door te onderzoeken, meten en vast te stellen wat er is veranderd, kan ik uitspraken doen over de veranderde loonwaarde. De volgende aspecten neem ik hierin mee:

  • de verminderde duur van beschikbaarheid voor arbeid;
  • de taken en handelingen die onuitvoerbaar zijn geworden;
  • of er sprake is van een structureel vertraagd handelingstempo;
  • wat het uitvalpercentage op de gerealiseerde productie is (kwaliteitsaspect).

Welke elementen zijn van belang bij het onderzoek? Duurzaam werkvermogen: wat kan er wél?

Naast een vergelijking met de gangbaar reguliere medewerker, vergelijk ik het huidige functioneren met het gangbare tempo en de kwaliteit in vergelijking met de gestelde eisen. Hierbij let ik op de volgende elementen: 

  • tempo (de factor tijd in relatie tot geproduceerde eenheden/diensten)
  • kwaliteit (op basis van gestelde kwaliteitseis over relevante periode)
  • netto werktijd (feitelijke bestede tijd om hoofdtaken uit te voeren)

Het proces van de bepaling van de loonwaarde verloopt vervolgens als volgt:

  1. inventarisatie van de daadwerkelijk uitgeoefende hoofdtaken, het aantal contracturen en de prestatie;
  2. vaststellen van de normfunctie met bijbehorende loon en fulltime aantal uren hiervoor;
  3. vaststellen van de arbeidsprestatie afgezet tegen de normfunctie en de integrale vertaling naar totale arbeidsprestatie, berekening van het loonwaardepercentage en loonwaarde in euro’s.

Wil je meer weten over loonwaarde-onderzoek en mijn werkwijze? Maak dan een vrijblijvende afspraak.

Volgende Raad & Daad

Arbeidsmediation bij conflictsituaties

Case

Arbeidsonflicten zijn grofweg te onderscheiden in taakinhoudelijke conflicten en sociaaleconomische conflicten. Bij de eerste categorie is er een conflict op het gebied van de organisatie van werkzaamheden, taakaansturing en bijvoorbeeld budgetten.

Lees meer

Hoe wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd? 

Case

Het medische onderzoek van de bedrijfsarts vormt het beginpunt van mijn arbeidsdeskundig onderzoek. Deze medische beoordeling heet een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). Hiermee classificeert de arts beperkingen.

Lees meer
+31 6 52 04 38 11